SmodCMS

Program


Realizowane programy w świetlicy ,,Dzieciom Starówki'' w 2018 roku:

1.  ,,Edukacyjna podróż w czasie’’– program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;
2. ,,Dzieciom Starówki’’ – program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;
3. ,,W rodzinie siła – integracja społeczna rodziny'' - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
4. Realizacja zadania publicznego – prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’;
5. ,,Matematyczna podróż w przyszłość''– program wspierany przez mBank

*

*

*

,,Edukacyjna podróż w czasie’’

Program jest realizowany od 01.02.2018 do 28.11.2018r. bez okresu lipca i sierpnia.
W ramach programu ,,Edukacyjna podróż w czasie - od przeszłości do teraźniejszości'' prowadzone będą 2 projekty ,, Moja ojczyzna'' oraz ,,Odkrywamy tajemnice matematyki''.


Projekt "Moja ojczyzna jest skierowany do grupy 25 dzieci w wieku 6 -13 uczęszczających do świetlicy „Dzieciom Starówki” w Toruniu, pochodzących z rodzin ubogich, niedostosowanych społecznie.
W ramach realizacji programu, która obejmuje 36 godzin, dzieci poznają historię stolic Polski - Gniezno, Kraków, Warszawa. Przeprowadzane są warsztaty plastyczne, artystyczne, muzyczne związane z danymi stolicami. Metodami przedstawienia i przybliżenia dzieciom tematyki projektu jest prezentacja multimedialna, pogadanka ale przede wszystkim dialog,w którym dzieci dzielą się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami z wychowawcami. Projekt ,,Moja ojczyzna'' pozwoli przybliżyć wychowankom obraz patriotyzmu, postawy prawdziwego Polaka oraz poznać historię stolic Polski na przełomie lat.
Wiele innych zagadnień poruszanych na zajęciach mają na celu zainteresowanie dzieci historią oraz pogłębianie wiedzy o swoim ojczystym narodzie. Celem tych zajęć jest również poznanie dawnej Polski oraz historii z nią związanej.


Projekt ,, Odkrywamy tajemnice matematyki'' tworzy szanse podniesienia poziomu wiedzy z zakresu matematyki. Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności szybkiego dodawania, odejmowania oraz mnożenia i dzielenia. W ciągu całego okresu obejmującego 96 godzin realizowane są w zajęciach 1-2 godzinnych. Podczas programu dzieci uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, zabawach matematycznych oraz zajęciach,w których tworzą gry planszowe z zakresu matematyki. Zajęcia mają na celu wykształcić u dzieci umiejętności szybkiego liczenia oraz wykorzystywania matematyki w życiu codziennym. W okresie wakacyjnym nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne. Zajęcia matematyki prowadzone są w oparciu o różnego rodzaju gry, zabawy czy pomoce edukacyjne, dopingowanie każdego, nawet najmniejszego sukcesu dziecka Dzięki formie zabawy umożliwia się zgłębianie tajników matematyki w sposób najbardziej dla dzieci przyjazny i atrakcyjny.

W ramach programu odbędzie się wycieczka do Gniezna, w której wychowankowie zwiedzają najważniejsze zabytki, które poznali na zajęciach. Wycieczka odbywać się będzie w okresie wakacyjnym.

,,Matematyczna podróż w przyszłość''

,,Matematyczna podróż w przyszłość'' to cykl zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki prowadzonych w jednorazowych zajęciach 1-2 godz., w których uczestniczą dzieci mające trudności w opanowaniu umiejętności liczenia jak i dzieci, które chcą poznać świat matematyki. W zajęciach e są II grupy wychowanków - I grupa 5-9 lat i II grupa 10-15 lat. Zajęcia odbywają się w grupach po 10-15 osób, które prowadzą jednoczenie 2 wychowawców w osobnych salach. Program obejmuje 60 godzin w każdej grupie bez miesiąca lipca i sierpnia. Zajęcia matematyki prowadzone są w oparciu o różnego rodzaju gry, zabawy czy pomoce edukacyjne, dopingowanie każdego, nawet najmniejszego sukcesu dziecka. Dla młodszych dzieci przewidziane będą zabawy edukacyjne, w których mogą poznać figury geometryczne, opanować tabliczkę mnożenia a także takie, które zachęcą ich do rozwijania swojej wiedzy. Dla starszej grupy prowadzone są zajęcia wyrównawcze. Podsumowaniem projektu będzie wyjazd do Wydziału Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

,,W rodzinie siła – integracja społeczna rodziny''  to projekt, który ma na celu przybliżyć relacje rodzinne, zachęcić rodziny do wspólnego spędzania czasu wolnego i przede wszystkim wspólnej zabawy. W ramach projketu organizowane są wyjazdy integracyjne, spotkania rodziców oraz zabawy podwórkowe, animacje w naszej świetlicy.

Integracyjna wycieczka do Solca Kujawskiego. Dzieci z rodzinami zwiedzały Park, uczestniczyły w lekcji muzealnej a także były w kinie 5D.

______________________________________________________________________________

Programy realizowane w świetlicy "Dzieciom Starówki" w 2017 r.:

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 50 dzieci;

2. "Zdobyć wiedzę": cz. I - "Wesoła matematyka", cz. II - "Poznaję swój region" - program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;

3. "Dzieciom Starówki" - program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;

4. "Mamo, tato baw się ze mną" - program z zakresu integracji rodzin z rejonu Starego Miasta.

Dodatkowo prowadzony jest również projekt "Aktywny wypoczynek poprzez zabawę" dofinansowany ze środków Banku Zachodniego WBK. W ramach programu zakupiony został sprzęt sportowy, by dzieci uczęszczające do świetlicy mogły aktywnie spędziać czas wolny. Projekt obejmuje również warsztaty taneczne, wyjścia: do Fortu IV, Jump Areny, Osady Leśnej na Barbarce.

Program realizowany w świetlicy "Dzieciom Starówki" w 2016r.

Program "Świat wokół nas"  kontynuacja programu
"Nauka poprzez zabawę to rozwój i przyszłość każdego dziecka"

www.um.torun.pl

I. Organizacja czasu wolnego i cykl zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z języka polskiego oraz matematyki. 

Wiek: 7-10 lat

Cele:

 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w tym dbałość o wzbogacenie słownictwa dzieci
 • wyposarzenie dzieci w umiejętności czytania i pisania oraz poznawania nowych liter oraz czytania ze zrozumieniem
 • wykonywanie prac plastycznych do bajek różnymi technikami
 • rozwijanie myślenia naukowego, umiejętności formułowania wniosków opartych na podstawie obserwacji
 • pobłębiania umiejętności pracy zespołowej
 • rozwijanie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, poznanie kształtów geomerycznych.
 • pogłębienie umiejętności z zakresu zapisywania dat, kolejności dni tygodnia oraz miesięcy
 • Obserwowanie ciekawych kształtów matematycznych w otoczeniu (podłogi, ściany, chodniki itp.) 
 • Poznanie właściwości figur geometrycznych, czym są symetrie oraz mozajki 

Oczekiwane efekty:

 • tworzenie zrozumiałych wypowiedzi pełnym zdaniem
 • dziecko rozumie pojęcie wyraz, głoska, sylaba, 
 • dziecko dostrzega różnicę pomiędzy literą a głoską oraz dzieli wyrazy na sylaby 
 • udziela odpowiedzi na podstawie literatury, formułuje wnioski, poszerza słownictwoą
 • dzieci wykorzystują matematykę w różnych dziedzinach zycia społecznego 
 • dzieci są w stanie wykonwać obliczenia wartości oraz ilości, mierzyć oraz zapisywać pomiary długości oraz nabędą umiejętności posługiwania się jednostkami miary

Metody pracy:

 • praca w małych grupach
 • poznawania liter, czytanie ze zrozumieniem i omawianie tekstu
 • gry dydaktyczne
 • prace plastyczne oraz występny 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH PROGRAMU

"ŚWIAT WOKÓŁ NAS"

W ramach programu "Świat wokół nas" podopieczni placówki "Dzieciom Starówki" mają możliwość łączenia nauki i zabawy.
W trakcie zajęć dzieciom proponowane są interesujące formy przyswajania wiedzy. Umożliwiają one niesprawiającą trudności, przyjemną naukę nowych treści.

Fotorelacja

Wspólnie z naszą Panią Bożenką dzieci ucza się czytania ze zrozumieniem. Jak widać robią to z wielką pilnością, bo i zadania bywają czasami bardzo ciekawe.

Zajęcia poświęcone nauce ale w formię zabwy, kiedy to nasze dzieci uczą się a przy tym doskonale się bawią

"Nauka poprzez zabawę" czyli czas poświęcony na naukę ale w formie zabawy - dzieci uczą się liczyć przy pomocy gier i zabaw.

Program dofinansowany ze środków Miasta Toruń

Zajęcia polonistyczne oraz matematyczne, podczas którzych dzieci ćwiczą swoje umiejętności.

II  "Jestem europejczykiem - podróżę po wybranych krajach Uni Europejskiej"

Wiek: 11 - 13

Cele:

 • zdobywanie przez dzieci podstawowej wiedzy i wiadomości na temat UE
 • zapoznanie się z kulturą, zwyczajami, położeniem geograficznym z wybranymi państwami UE ( Polska, Włochy, Niemcy, Francja, Anglia, Czechy, Grecja)
 • rozwijanie u dzieci idei integracji europeiskiej i toleracji wobec mieszkańców innych narodowości

Cele szczegołowe:

 • umiejętność zbierania informacji z różnych źródeł, umiejętność selekcji i analizy informacji
 • rozwijanie i wzbogacanie swojej wiedzy na temat wybranych państw UE
 • umiejętność wyszukiwania informacji w bibliotece, internecie
 • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz tanecznych
 • wspieranie twórczej aktywności dzieci.
 • Poznanie Europy - zabawa z mapą, globusem
 • tworzenie collage o krajach UE wg własnych pomysłów zorganizowanie kącika europejskiego

Oczekiwane efekty:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • wzmocnienie motywacji do udziału w zajęciach
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu grupowym i indywidualnym
 • przygotowanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zgodnie z  zasadami poszanowania drugiego człowieka
 • rozbudzenie do zaspokajania wyższej jakości potrzeb duchowych i materialnych 
 • nabycie umiejętności komunikocyjnych i prezentowania swoich osiągnięć 

Forma pracy:

 • praca zespołowa / indywidualna
 • gry i zabawy
 • kalambury, konkursy, zowody 

Fotorelacja

PODRÓŻ PO HISZPANII W RYTMACH MUZYKI FLAMENCO 

Wbrew ogólnemu myśleniu Hiszpania to dość zróżnicowany kraj pod względem kulturowym. Regiony, które ją tworzą są wspólnotami autonomicznymi, mają bardzo często odmienne tradycje, kuchnię oraz języki urzędowe. Dlategoteż Hiszpania stanowi niezwykle interesujące państwo.

Nauka podstawowych zwrotów w j. hiszpańskim

Poza podstawowymi informacjami, poznaniem najpopularniejszych zabytków, tradycji oraz potraw, dzieci mogły usłyszeć również wiele ciekawostek.

Szczególnie chłopcy mogli popisać się znajomością hiszpańskich klubów piłkarskich i ich zawodnikami.

  Kącik hiszpański

WITAMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Chociaż Wielka Brytania prawdopodobnie niedługo nie będzie już państwem członkowskim Uni Europejskiej to warto ją omówić, ze względu na jej długą działalność
we Wspólnocie Europejskiej. Wielka Brytania to państwo unitarne, czyli stanowi połączenie kilku państw. Kraje te mają odmienną kulturę, tradycje oraz języki, co jest pewnym ewenementem w Europie. Dlatego też nazleżało omówić nie tylko Wielką Brytanię jako całość, ale również jej części składowe.

DO CZECH NA KNEDLICZKI

PODRÓŻ DO CZECH

Ten nieduży kraj może poszczycić się wieloma uzdrowiskami, ciekawą historią oraz kuchnią
a także jednym z piękniejszych miast europejskich - Pragą. Dlatego też zabraliśmy naszych podopiecznych w podróż do Czech.

Nauka podstawowych zwrotów w języku czeskim.

Poznając znanych i wybitnych Czechów nie mogliśmy pominąć Jaroslava Haska i jego twórczości. Dzieci zapoznają się z przygodami Svejka.

Nauce towarzyszy zabawa. Tym razem dzieci udając czeskich kierowców jeździli samochodami marki SKODA po praskich uliczkach.

Uczymy się poprzez poznawanie ciekawostek dotyczacych danego państwa.

Uzupełnianie mapek i nauka symboli narodowych.

KUCHNIA CZESKA

Czeska kuchnia swoimi smakami
i potrawami nawiązuje do tradycji polskiej, niemieckiej, austryjackiej
i węgierskiej. W Czechach przede wszystkim jada się mięso
z pieczeniowymi sosami, gulasz
z knedlikami oraz gęste zupy, np. kartoflankę czy flaczki. Czesi mogą pochwalić się również regionalnymi wyrobami, np. rurkami z kremem
z Horic. Inspirując się czeską kuchnią nasze podopieczne, na podwieczorek, przygotowały knedle ze śliwkami.

Ekspert od knedli - Pani Ania wyjawia dziewczynom recepturę na idealne ciasto.

Chwilę odpoczynku nasze kucharki przeznaczyły na pozowanie do zdjęć.

Nasze podopieczne, z małą pomocą osób dorosłych, przygotowały mnóstwo knedli oraz pyszny sos śmietankowo-śliwkowy.

ODWIEDZAMY NASZYCH BLISKICH SĄSIADÓW 

Okrywamy Niemcy!

Zdawałoby się, że o naszych zachodniach sąsiadach wiemy już wszystko, szczególnie ze względu na historię, która łączy Polskę i Niemcy. Jednakże jest jeszcze wiele interesujących informacji o kulturze i tradycji Niemiec, które warto poznać. Podczas zajęć dotyczących Niemiec, poza podstawowymi informacjami, dzieci miały możliwość poszerzyć swoją więdzę o wiele ciekawostek związanych z tym krajem.

Na znak szacunku do cudzych syboli narodowych hymn wysłuchiwany jest w pozycji stojącej - na baczność.

Poprzez wykorzystanie podczas zajęć prezentacji multimedialnej dzieci mogą zobaczyć jak wyglądają zabytki oraz tradycyjne potrawy niemieckie.

FRANCUSKA KUCHNIA

Omawiając wybrane państwa UE zawsze nawiązujemy do tradycji kulinarnej danego kraju. Tak samo było również w przypadku Francji. Kuchnia francuska jest niesamowicie różnorodna. Trudno jest więc wybrać jedną potrawę. Zdecydowaliśmy, że zrobimy tartę jako,
że francuzi lubują się w tego typu potrawach. Nasi podopieczni przygotowali tarty na słodko - z jabłkami
i glazurą morelową.

Oto jedna z tart przygotowanych przez dzieci.

"PARIS FASHION WEEK"

Omawiając Francję nie można pominąć tematów związanych z modą. Paryż jako światowa stolica mody słynie z ekskluzywnych butików i domów mody znanych marek. Nawiązując do tego w świetlicy został zorganizowany pokaz mody. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć własne stylizacje i je zaprezentować. Modele oceniani byli przez jury, w składzie: Coco Chanel, Christian Dior oraz zaproszony gość specjalny - włoski projektant Giorgio Armani.

Na przekór stereotypowi, że modą interesują się wyłącznie kobiety, podczas pokazu zaprezentował się również jeden z naszych podopiecznych.

Modelki chetnie pozowały do zdjęć czekając na ostateczny werdykt.

Wszyscy uczestnicy świetlicowego pokazu mody. Wśród nich jest jeden z pracowników Fundacji - Pani Justyna, która wykazała się odwagą i wraz z dziećmi prezentowała swój strój.

Zwyciezcy naszego pokazu oraz ich wspaniałe nagrody:

Nikola

Wiktoria, Paulina, Igor

ZABAWA W PROJEKTANTÓW MODY

Omawiając Francję nie można było pominąć świata mody. Paryż słynie na całym świecie
ze swoich ekskluzywnych butików i domów mody. Nasi podopieczni naśladując największych projektantów francuskich: Coco Chanel, Yves Saint Lorent'a, Christiana Diora, tworzyły własne projekty ubrań żeńskich i męskich.

Chłopcy również brali czynny udział
w zajęciach na przekór stereotypowi,
że modą interesują się tylko kobiety.

Wytwory naszych młodych projektantów.

WITAJ FRANCJO!

W tamtym tygodniu rozpoczęliśmy swoją podróż po Francji. Nasi podopieczni dzięki prezentacji mulitmedialnej mogli zobaczyć najpopularniejsze zabytki tego państwa -
z wieżą Eiffla na czele. Uczestnicy zajęć usłyszeli wiele ciekaowstek dotyczących kuchni francuskiej oraz osób związanych z Francją i sławnych Francuzów.

Krótka lekcja języka francuskiego. Nasze podopieczne śpiewają "Panie Janie..." w wersji francuskiej.

Kącik francuski

Poprzez pracę z mapką i dołączonymi do niej zadaniami dzieci utrwalały sobie podstawowe informacje dotyczące Francji. Nasi podopieczni mogli też zapamiętać paryskie uliczki i zabytki dzięki tematycznym kolorowankom.

Nasza podopieczna Natalia narysowała Nam piękną wieżę Eiffla. Dzieci, jak prawdziwi turyści, mogły zrobić sobie przy niej zdjęcie.

SPRAWDZAMY CO SŁYCHAĆ NA OLIMPIE

Z czego znana jest Grecja? Wymieniać moglibyśmy bez końca. Jednakże jedną
z najważniejszych rzeczy jest mitologia grecka. Wykorzystując wiedzę zasięgniętą
z mitów nasi podopieczni wcielili się w rolę bogów i boginek greckich. Dzięki tej zabawie poznali dotąd nieznane im bóstwa oraz utrwalili sobie wiedzę o tych najpopularniejszych.

Pokaz tańca Sirtaki i wspólna nauka kroków.

Wspomnienie smaku potrawy Pastitsio.
Tak prezentuje się posiłek przygotowany przez naszych podopiecznych.

GRECKA KUCHNIA I NIE TYLKO...

Podczas omawiania Grecji nie mogło zabraknąć tradycyjnych greckich potraw oraz poznawania regionalnych produktów związanych z tym państwem. Nasi podopieczni poza poszerzeniem swojej wiedzy mieli również możliwość samodzielnego przygotowania posiłku. Była to grecka zapiekanka - Pastitsio.

Przygotowanie posiłku przyniosło dzieciom wiele radości. Jeszcze więcej uśmiechów pojawiło się po spróbowaniu tej pysznej potrawy.

ZABAWA W GRECKICH BOGÓW

Dzieci przygotowywały atrybuty wybranego przez siebie boga greckiego. Wykorzystując zrobione przez siebie przedmioty oraz przebierając się za bóstwo mogły lepiej zapamiętać, niekiedy skomplikowane, imiona oraz charakterystykę bogów greckich.

GRECKIE TAŃCE

Nasze podopieczne przygotowały pokaz tańca. Za inspirację posłużył im pseudoludowy taniec SIRTAKI - popularna
w Polsce Zorba, stworzony na bazie tradycyjnych ludowych tańców greckich.

POZNAJEMY GRECJĘ

Podopieczni świetlicy "Dzieciom Starówki" uczestniczą w zajęciach poświęconych Grecji - jednemu z państw Uni Europejskiej. Dzięki użyciu prezentacji multimedialnej dzieci miały możliwość obejrzenia najciekawszych zabytków znajdujących się w Grecji. Wirtualnie odwiedziliśmy Ateny, Saloniki, Kretę oraz Eubeę
z jej pięknymi plażami.

Prowadząca zajęcia - Pani Bożena opowiada dzieciom wiele ciekawostek związanych z Grecją.

Grecja związana jest nie tylko z pięknymi krajobrazami oraz zabytkami, ale jest to również kolebka demokracji, filozofii oraz sztuki.

Dzieci poznały najważniejsze symbole narodowe Greków (hymn, godło, flagę) oraz przyswoiły sobie wiedzę z zakresu geografii.

Poznając Grecję nie powinno się zapomnieć
o mitologii greckiej. Podczas zajęć dzieci słuchały jednego z mitów. Dotyczył on narodzin Zeusa. Opowiadała go jedna z naszych podopiecznych - Natalia.

Inspirując się sztuką starożytnej Grecji dzieci wykonywały własne wazy greckie wykorzystując do tego celu masę solną.

WYPRAWA DO WŁOSZECH

Tym razem wyruszyliśmy do Włoszech i miast takich jak: Piza, Wenecja oraz Turyn. Dzieci usłyszały wiele ciekawych informacji oraz zobaczyły dużo interesujących zabytków. Jednakże najlepiej byłoby wszystkie te niesamowite miejsca zobaczyć "na żywo".

Kolejne zajęcia poświęcone Unii Europejskiej gdzie tym razem dzieci przygotowywały flagę Unii. Na kolejnych zajęciach poznawały Polskie tańce ludowe oraz związane z nią cechy - muzyka, strój, rodzaje tańców - była okazja by zatańczyć razem Poloneza.

W ramach zajęć na temat krajów Unii Europejskiej  dzieci przygotowały naszą Narodową potrawę. Samodzielnie obrały ziemniaczki, i tłukły schabowe. Dodatkowo potarły również buraczki na surówkę.Efekt końcowy był baaaardzo zmaczny. 

Wyjście na Toruńską Starówkę, aby tam znaleźć parę zabytkowych miejsc oraz pomników, które są symbolem naszego miasta. Druga część zajęć pt. "z legendą po Starówce", gdzie dzieci poszukiwały wybranych zabytków, sławnych miejsc, pomników w naszym mieście. Toruń jest jednym z piękniejszych miast naszego kraju, więc warto go zwiedzić.

Zajęcia poświęcone poznawaniu Państw członkowskich UE. Dzieci poznają hymn UE, zamieszczony na tablicy

 Pierwszym omawianym krajem jest Polska.